English Manifesto 

 


 

ALFA TEATRO, TORINO, ITALY,

November 9, 2007


THE MANIFESTO

 

 1. Culture –through poetry and art - must be food for the spirit of the new generations
 2. Poetry and figurative art lead to moments of cross fertilization
 3. Each form of expression can inspire others: our aim is their integration
 4. From the integration of poetry and figurative art reciprocally encouraged, a new rich and complete form of art can originate
 5. The movement is open to artists and writers  coming from different geographical areas and cultural backgrounds
 6. The inter-action of these artists and writers can improve the understanding and the respect of the others
 7. We are in favour of a collaboration which can take place  via traditional media or via the internet
 8. New technologies will be preferred in the exchange of  creative ideas
 9. We want to fight apathy, banality, superficiality and to support activity, imagination, originality and research
 10. The Movement is open to further developments and links with other disciplines and art forms.

 


__________________________________________________________

 

Spanish Manifesto

 

ALFA TEATRO-TORINO

9 DE Noviembre del 2007

Presentación Oficial

del movimiento Artístico-Literario

IMAGEN Y POESIA

 

EL MANIFIESTO

 

1.- LA CULTURA – a través de la POESIA y el ARTE – debe ser la nutrición espiritual de la nueva generación.

 

2.- La POESIA y el ARTE FIGURATIVO nos lleva hacia un estado de CREATIVIDAD COMBINADA.

 

3.- Cada una de estas  formas de expresión puede inspirarnos algo más: nuestro objetivo es su INTEGRACIÓN.

 

4:- De la integración de la POESIA y EL ARTE FIGURATIVO, recíprocamente estimulados, puede originarse una NUEVA FORMA DE ARTE, rica y completa.

 

5.- El movimiento está abierto a escritores y artistas provenientes de áreas geográficas bastamente diversas.

 

6.-LA INTERACCION  entre esta publicación y el artista nos llevará a un mejor conocimiento y comprensión, así como a un mutuo respeto.

 

7.- Estamos a favor de una COLABORACIÓN que podrá darse ya sea a través del MEDIO TRADICIONAL, o a través de la WEB.

 

8.- La NUEVA TECNOLOGIA será de todas maneras ventajosa en el intercambio de ideas  y el despertar creativo.

 

9.- Deseamos contrarrestar la apatía, la banalidad y la superficialidad reafirmando la actividad, la inventiva, la originalidad, la búsqueda.

 

10.- El movimiento IMAGEN Y POESIA está abierto a un mayor desarrollo y a enlazarse con otras disciplinas y otras formas de expresión artística.

 

AERONWY THOMAS, poeta y escritor

GIANPIERO ACTIS, pintor – SILVANA GATTI, pintora

SANDRINA PIRAS, escritora – LIDIA CHIARELLI, coordinadora

Colaboración en Crítica: MARY GORGY, Long Island, N.Y;   ENZO PAPA

Fotografía Oficial: PIETRO CUNAZZA, CESARE DELLAFIORE

Productor Ejecutivo: LIDIA CHIARELLI, ROSALBA VACIS

 

Translation by Alan Kent  Chavez Chavez, Peru

_________________________________________________________

 

German Manifesto


DIE BEKANNTMACHUNG von BILD & POESIE

 

ALFA THEATER- TORINO

 November. 9  2007

 

BILD & POESIE

KUNSTLERISCHE LITERARISCHE BEWEGUNG

DAS MANIFEST

 

 

 1. KULTUR – durch Gedicht und Kunst- ist ein Muss, für den Geist der neuen Generationen.
 2. Dichtung und bildende Kunst führen zu Augenblicken des Kulturaustausches.
 3. Jede Form von Ausdruck kann andere inspirieren: unser Ziel ist es, diese Formen zu verbinden.
 4. Durch die Verbindung von Poesie und bildender Kunst kann eine neue, reiche und vollendete Kunstform erschaffen werden.
 5. Die Bewegung ist offen für Künstler und Schriftsteller aus unterschiedlichen geografischen Gebieten und kulturellen Ebenen.
 6. Die Zusammenarbeit dieser Künstler und Schriftsteller kann das Verständnis und den Respekt vor dem Anderen fördern.
 7. Wir setzten uns für eine Zusammenarbeit ein, welche über traditionelle Medien oder Internet erfolgen kann.
 8. Im Austausch von kreativen Ideen werden neue Techniken bevorzugt.
 9. Wir kämpfen gegen Gleichgültigkeit, Banalität, Oberflächlichkeit und fördern Aktivität, Fantasie, Originalität und Forschung.
 10. Die Bewegung Images & Poetry ist für weitere Entwicklungen und Verbindungen zu anderen Disziplinen und Kunstformen offen.

 

 

 

CHARTA-MITGLIEDER

 

AERONWY THOMAS, Dichterin und Schriftsteller

GIANPIERO ACTIS, Maler – SILVANA GATTI, Malerin

SANDRINA PIRAS, Dichterin -  LIDIA CHIARELLI, Koordinator

Kunstkritiker: MARY GORGY, Long Island, N.Y; ENZO PAPA

Fotografen: PIETRO CUNAZZA - CESARE DELLAFIORE

Exekutive Hersteller: LIDIA CHIARELLI - ROSALBA VACIS

 

Translation by Elke Kraft and Sonja Wagner, Germany

______________________________________________________

 

 

                                  Persian Manifesto

 

تئاتر آلفا – تورینو

۹ نوامبر ۲۰۰۷

تصویروشعر

جنبش هنری ادبی

بیانیه

۱. فرهنگ – از طریق شعر و هنر – باید غذایی باشد برای روح نسل‌های نو

۲. شعر و هنر فیگوراتیو منجر به لقاح متقابل می‌شوند

۳. هرگونه‌ای از بیان می‌تواند برای گونه‌های دیگر الهام‌بخش باشد: هدف ما ادغام آن‌ها است

۴. به وسیله ادغام شعر و هنر فیگوراتیو، تقویت متقابل، یک گونه هنری جدید و غنی و کامل می‌تواند شکل بگیرد

۵. این جنبش پذیرای هنرمندان و نویسندگانی است که از موقعیت‌های جغرافیایی مختلف و با زمینه‌ فرهنگی متفاوت هستند

۶. اثرات متقابلی که این هنرمندان و نویسندگان بر یکدیگر می‌گذارند می‌تواند موجب بهبود فهم رابطه با دیگران شود

۷. ما از مشارکت حمایت می‌کنیم، چه از طریق رسانه سنتی و چه از طریق اینترنت

۸. تکنولوژی‌های جدید برای تبادل ایده‌های خلاق ترجیح داده می‌شوند

۹. ما خواهان جنگ با بی‌عاطفگی، ابتذال و بی‌مایگی هستیم و از فعالیت، تخیل، ابتکار و تحقیق حمایت می‌کنیم

۱۰. جنبش تصویروشعر راه را برای تغییرات بعدی و ایجاد روابط با چهارچوب‌ها و گونه‌های دیگر هنری باز می‌گذارد

 

Translation by Lapsking Hamed Denhavi, Teheran, Iran

__________________________________________________________

Norwegian Manifesto

 

ALFA Teatro - TORINO
9 november 2007
Bilder og poesi
KUNSTNERISK - Bevegelse
Manifest1.Kultur gjennom poesi og kunst må være føde for ånden til de nye generasjonene
2.Poesi og figurativ kunst fører til øyeblikk av kryss-befruktning
3.Hver uttrykksform kan inspirere andre: vårt mål er deres integration
4.Fra integreringen av poesi og figurativ kunst, gjensidig oppmuntret, kan en ny, rik,og fullstendig kunstform oppstå.
5.Bevegelsen er åpen for kunstnere og forfattere som kommer fra forskjellige geografiske områder og kulturell bakgrunn
6. Samhandlingen av disse kunstnere og forfattere, kan forbedre forståelsen og respekten for de andre
7.Vi er i favør av et samarbeid som kan skje via traditionelle media, eller via internett
8.Ny teknologi vil bli foretrukket i utveksling av kreative ideer
9.Vi ønsker å bekjempe apati, banalitet og overfladiskhet, og støtte aktivitet, fantasi,

originalitet og forskning
10. Bevegelsen er åpen for videre utvikling og kontakt med andre disipliner og kunstformer.

 

 

 

Charter Medlemmer:
AERONWY THOMAS, dikter og forfatter
GIANPIERO Actis, maler - Silvana Gatti, maler
Sandrina PIRAS, dikter - Lidia CHIARELLI, koordinator
Kunst Kritikere: MARY GORGY, Long Island, NY, ENZO PAPA
Fotografer: Pietro CUNAZZA - Cesare DELLAFIORE
Executive produsent er: Lidia CHIARELLI og Rosalba VACIS

 Kontakt: immagine.poesia @ gmail.com


 

Translation by Marit Risto Fagerli, Norway

_________________________________________________________

 

Polish Manifesto

 

ALFA TEATRO - TORINO

9 Listopad 2007

OBRAZ  &  POEZJA

RUCH ARTYSTYCZNO – LITERACKI

 

MANIFEST

 

1. KULTURA - poprzez POEZJĘ i SZTUKĘ- powinna być strawą duchową dla nowych pokoleń.

2. Poezja i sztuka figuratywna prowadzą do TWÓRCZEJ KREACJI.

3. Każda forma ekspresji może zainspirować innych: naszym celem jest ich INTEGRACJA.

4. Z połączenia POEZJI i SZTUKI FIGURATYWNEJ wzajemnie się stymulujących, może powstać NOWA WZBOGACONA I KOMPLETNA FORMA SZTUKI.

5. Nasz Ruch jest otwarty dla artystów i pisarzy pochodzących ze wszystkich obszarów geograficznych i kulturowych.

6. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE tych artystów i pisarzy może udoskonalić zrozumienie i szacunek dla innych.

7. Popieramy współpracę poprzez MEDIA TRADYCYJNE oraz przez INTERNET.

8. NOWE TECHNOLOGIE są preferowane gdyż wyrażają kreatywne idee.

9. Chcemy walczyć z apatią, banałem, powierzchownością. Wspieramy aktywność, wyobraźnię, oryginalność oraz dociekliwość.

10. Ruch OBRAZ  &  POEZJA jest otwarty na dalszy rozwój oraz połączenie z innymi dyscyplinami i formami sztuki.

 

Założyciele:

AERONWY THOMAS, poeta i pisarz

GIANPIERO ACTIS, malarz – SILVANA GATTI, malarka

SANDRINA PIRAS, poeta-  LIDIA CHIARELLI, koordynator

Krytyk sztuki: MARY GORGY, Long Island, N.Y; ENZO PAPA

Fotografowie: PIETRO CUNAZZA - CESARE DELLAFIORE

Kierownictwo produkcji: LIDIA CHIARELLI - ROSALBA VACIS

 

Translation by  Mirek Antoniewicz, Poland

________________________________________________________

Dutch Manifesto

 

ALFA Teatro - TORINO
De 9 november 2007
Beeld & Poëzie
Artistiek - literaire beweging
Het Manifest


1. Cultuur -door middel van poëzie en kunst- moet voedsel voor de geest van de nieuwe generaties worden.
2. Poëzie en figuratieve kunst leiden tot kruisbestuiving
3. Elke vorm van expressie kan anderen inspireren: ons doel is de integratie
4. Door de integratie van poëzie en beeldende kunst, beide gestimuleerd, kan een NIEUWE, rijke en volledige vorm van kunst ontstaan
5. De beweging staat open voor kunstenaars en schrijvers uit verschillende geografische gebieden en culturele achtergronden
6. De interactie tussen deze kunstenaars en schrijvers kan het inzicht en het respect van de anderen verbeteren.
7. Wij zijn voorstander van een samenwerking die kan plaatsvinden via de traditionele media of via het internet.
8. Nieuwe technologieën zullen worden toegepast in de uitwisseling van creatieve ideeën.
9. We willen apathie, banaliteit en oppervlakkigheid bestrijden en fantasievolle, originele en onderzoekende activiteiten ondersteunen.
10. De beweging Beeld & Poëzie staat open voor verdere ontwikkelingen en banden met andere disciplines en kunstvormen.


Handvest Leden:
AERONWY THOMAS, dichter en schrijver
Gianpiero Actis, schilder - Silvana Gatti, schilder
Sandrina PIRAS, dichter - LIDIA Chiarelli, coördinator
Art Critics: Mary GORGY, Long Island, NY; ENZO PAPA
Fotografen: PIETRO CUNAZZA - Cesare DELLAFIORE
Uitvoerend producenten: Lidia Chiarelli - Rosalba VACISContact: immagine.poesia @ gmail.com

 

Translation by Paul Megens, Netherlands

___________________________________________________________

 Russian Manifesto

 

АЛЬФА-ТЕАТР, ТУРИН
9 ноября 2007 г.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ПОЭЗИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ
МАНИФЕСТ

 

1. КУЛЬТУРА - посредством ПОЭЗИИ и ИСКУССТВА должна стать духовной пищей для новых поколений.
2. Поэзия  и изобразительное искусство ВЗАИМНО ОБОГАЩАЮТ друг друга.
3.Любая форма выражения может воздействовать на другие формы, наша цель – ВОССОЕДИНЕНИЕ ИХ.
4. Объединение ПОЭЗИИ и ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, при взаимной поддержке,способно создать
    НОВУЮ ПЛОДОТВОРНУЮ И СОВЕРШЕННУЮ ФОРМУ ИСКУССТВА.
5. Наше движение открыто для художников и литераторов из самых разных регионов планеты и различных культурных
    традиций.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ этих художников и литераторов способствовать всеобщему пониманию и уважению.
7. Мы выступаем за сотрудничество, которое может осуществляться и через ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ,
    и через ИНТЕРНЕТ.
8. В обмене креативными идеями  более предпочтительными будут НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
9. Мы стремимся преодолеть апатию, банальность, поверхностность и поддержать активность, воображение, самобытность
    и поиск.
10.Движение ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО и ПОЭЗИЯ открыто для дальнейших инициатив и контактов с другими 
    направлениями иформами искусства.
    

Основатели:
ЭРОНВИ ТОМАС, поэт и прозаик
ДЖАНПЬЕРО АКТИС, художник, СИЛЬВАНА ГАТТИ, художник,
САНДРИНА ПИРАС, поэт, ЛИДИЯ КЬЯРЕЛЛИ, координатор,
искусствовед ЭНЦО ПАПА,
фотографы ПЬЕТРО КУНАЦЦА и ЧЕЗАРЕ ДЕЛЛАФЬОРЕ,
исполнительные продюсеры: ЛИДИЯ КЬЯРЕЛЛИ и РОЗАЛЬБА ВАЧИС
.

 

Translation by Olga Naletova, Russian Federation

___________________________________________________________

 

Portuguese Manifesto

 

ALFA TEATRO – TORINO

 November 9  2007

IMAGES&POETRY

ARTISTIC – LITERARY MOVEMENT

THE MANIFESTO

 

 

 1. CULTURA através da poesia e arte deve ser o alimento do espírito das novas gerações.
 2.  Poesia e arte figurativa levam a momentos de FERTILIZAÇÃO de uma para outra.
 3. Cada forma de expressão pode inspirar outras: nosso objetivo é sua INTEGRAÇÃO
 4. Da integração da Poesia e Arte Figurativa, reciprocamente encorajadas, uma Nova Forma Rica e Completa de Arte pode se originar.
 5. O movimento está aberto a artistas e escritores vindos de diferentes localizações geográficas e bases culturais.
 6. A Intera-ção desses artistas e escritores pode aumentar o entendimento e respeito dos outros.
 7. Nós somos a favor da colaboração que pode acontecer via Midia Tradicional ou via Internet.
 8. Novas Tecnologias serão preferidas na troca de idéias criativas.
 9. Nós queremos lutar contra apatia, banalidade, superficialidade e dar apoio a atividade, imaginação, originalidade e pesquisa.

10.  O movimento de Imagens & Poesia está aberto para  mais desenvolvimentos e links com outras disciplinas e formas de arte.

 

Charter Members:

AERONWY THOMAS, poet and writer

GIANPIERO ACTIS, painter – SILVANA GATTI, painter

SANDRINA PIRAS, poet -  LIDIA CHIARELLI, coordinator

Art Critics:  MARY GORGY, Long Island, N.Y; ENZO PAPA

Photographers: PIETRO CUNAZZA – CESARE DELLAFIORE

Executive producers: LIDIA CHIARELLI – ROSALBA VACIS

 

Translation by Cristiane Campos, Brazil

___________________________________________________________

 

Finnish Manifesto

 

ALFA TEATRO – TORINO

November 9  2007

IMAGES&POETRY

TAITEELLIS-KIRJALLINEN LIIKE

MANIFESTI

 

1. Kulttuuri antaa runouden ja taiteen kautta hengenravintoa uusille sukupolville.
2. Runous ja figuratiivinen taide ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
3. Jokainen ilmaisumuoto inspiroi muita ilmaisumuotoja: tavoitteenamme on niiden yhdistyminen.
4. Runouden ja figuratiivisen taiteen yhdistyminen edesauttaa vastavuoroisesti uuden, rikkaan ja täydellisen taidemuodon syntymistä.
5. Liike on avoin erilaisten kulttuuritaustojen ja maantieteellisten alueiden taiteilijoille ja kirjailijoille.
6. Taiteilijoiden ja kirjailijoiden vuorovaikutus parantaa keskinäistä ymmärtämystä ja voi lisätä toisten kunnioitusta.
7. Me kannatamme yhteistyötä, joka tapahtuu joko perinteisen median kautta tai Internetin välityksellä
8. Luovien ideoiden vaihdossa suosimme uusia teknologioita.
9. Haluamme taistella apatiaa, banaalisuutta sekä pinnallisuutta vastaan tukemalla aktiivisuutta, mielikuvitusta, omaperäisyyttä sekä tutkimusta.
10. IMAGES & POETRY – liike on avoin tulevalle kehitykselle ja liittyy yhteen muiden taidemuotojen ja tieteenalojen kanssa.

Translation by Ismo Jokiaho, Finland

 

________________________________________________________

Turkish Manifesto

 

ALFA Teatro – TORINO
 9 Kasım 2007
GÖRÜNTÜ VE ŞİİR  
SANATSAL – EDEBİ HAREKET
Manifesto

 

1. KÜLTÜR – ŞİİR ve SANAT yoluyla – yeni nesillerin ruhsal gıdası olmalıdır.
2. Şiir ve figüratif sanat birarada, yepyeni yaratıcılık anlarının doğmasına yol açar.

3. Her ifade biçimi diğerlerine esin kaynağı olabilir: amacımız onların BÜTÜNLEŞMESİ’dir.
4. ŞİİR ve FİGURATİF SANATIN birbirinden güç alarak bütünleşmesinden YENİ, ZENGİN VE EKSİKSİZ BİR SANAT BİÇİMİ doğabilir.
5. Hareket, farklı coğrafi bölgelerden  ve kültürlerden gelen sanatçı ve yazarlara açıktır.
6. Bu sanatçı ve yazarların ETKİLEŞİMİ  karşılıklı anlayış ve saygıyı geliştirebilir.
7. GELENEKSEL MEDYA  veya INTERNET üzerinden gerçekleşebilecek bir işbirliğinden yanayız.
8. Yaratıcı fikir alışverişinde YENİ TEKNOLOJİLER tercih edilecektir.
9. Duygusuzluk, bayağılık ve sığlık ile  mücadele ederken, eylem, hayal gücü, özgünlük ve araştırma faaliyetlerini desteklemek istiyoruz.
10. GÖRÜNTÜ & ŞİİR hareketi gelişmelere, diğer disiplin ve sanat biçimleri ile bağlantılara açıktır.

 

Kurucu Üyeler:
AERONWY THOMAS, şair ve yazar
GIANPIERO ACTIS, ressam –  SILVANA GATTI, ressam
SANDRINA PIRAS, şair – LIDIA CHIARELLI, koordinatör
Sanat Eleştirmenleri: MARY GORGY, Long Island, NY; ENZO PAPA
Fotoğrafçılar: PIETRO CUNAZZA – CESARE DELLAFIORE
Yönetici yapımcılar: LIDIA CHIARELLI – ROSALBA VACIS

 

 


 

İletişim : immagine.poesia@gmail.com


Traslation by Sibel Sancar, Turkey

_______________________________________________________

Irish Manifesto

 

ALFA TEATRO – TORINO
Samhain 9 2007
ÍOMHÁNNA & DÁNTA
GLUISEACHT EALAÍNE – LITRÍOCHTA
AN FORÓGRA

1. Caithfidh an CULTÚR – tríd an bhFILÍOCHT agus an EALAÍN – spiorad na nglúinte atá le teacht a chothú.
2. Eascraíonn as an bhfilíocht agus as ealaín na bhfioracha MALARTÚ CRUTHAITHEACHTA
3. Spreagann gach foirm léiriúcháin foirmeacha eile léiriúcháin: iad a CHOMHTHÁTHÚ an cuspóir atá againne.
4. As comhtháthú na FILÍOCHTA le hEALAÍN NA bhFÍORACHA, agus iad araon á spreagadh, ginfear FOIRM NUA SHAIBHIR CHRÍOCHNAITHE EALAÍNE
5. Fáilteoidh an ghluaiseacht roimh ealaíontóirí agus scríbhneoirí ó limistéir éagsúla agus ar de chúlraí éagsúla cultúir iad
6. Féadann IDIRPHLÉ na n-ealaíontóirí seo na scríbhneoirí seo le chéile feabhas a chur ar an tuiscint agus an meas ar an duine eile
7. Táimid i bhfabhar comhoibriú is féidir a dhéanamh trí na MEÁIN CHUMARSÁIDE THRAIDISIÚNTA nó tríd an IDIRLÍON
8. Tabharfar tús áite de THEICNEOLAÍOCHTAÍ NUA le linn smaointe cruthaitheacha a mhalartú
9. Is mian linn troid i gcoinne na fuarchúise, na leimhe, na neamhfhuaiminte agus tacú leis an ngníomhaíocht, an tsamhlaíocht, an úrnuacht agus an taighde
10. Tá an ghluaiseacht ÍOMHÁNNA & DÁNTA faoi réir chun tuilleadh forbairtí agus nasc a dhéanamh le disciplíní eile agus le foirmeacha eile ealaíne.

Comhaltaí na Cairte:
AERONWY THOMAS, file agus scríbhneoir
GIANPIERO ACTIS, péintéir – SILVANA GATTI, péintéir
SANDRINA PIRAS, file – LIDIA CHIARELLI, comhordaitheoir
Léirmheastóirí Ealaíne: MARY GORGY, Long Island, N.Y.; ENZO PAPA
Grianghrafadóirí: PIETRO CUNAZZA – CESARE DELLAFIORE
Léiritheoirí feidhmiúcháin: LIDIA CHIARELLI – ROSALBA VACIS
Ionadaí i SAM: Adel Gorgy, Long Island, NY


 

Translation by AILÍN Ó SÚILLEABHÁIN and AONGHUS, EIRE

________________________________________________________

 

Hellenic Manifesto


ALFA TEATRO – TORINO

November 9  2007

IMAGES&POETRY

ARTISTIC – LITERARY MOVEMENT

THE MANIFESTO

 1.   Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – μέσω της ΠΟΙΗΣΗΣ και της ΤΕΧΝΗΣ – πρέπει να γίνει πνευματική τροφή για τις νέες  γενιές.
 2.   Η Ποίηση και η Αλληγορική Τέχνη οδηγούν σε στιγμές όπου εμπλουτίζονται η μια από την άλλη.
 3.   Κάθε φόρμα έκφρασης μπορεί να εμπνεύσει τις άλλες : στόχος μας είναι η ενσωμάτωσή τους.
 4.   Από την ενσωμάτωση της ΠΟΙΗΣΗΣ και της ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ενισχυμένων με αμοιβαιότητα, μια ΝΕΑ ΠΛΟΥΣΙΑ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΕΧΝΗΣ  μπορεί να δημιουργηθεί.
 5.   Το Κίνημα είναι ανοικτό σε καλλιτέχνες και συγγραφείς οι οποίοι προέρχονται από οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή και πολιτιστικό υπόβαθρο.
 6.   Η ΔΙΑ-ΔΡΑΣΗ των καλλιτεχνών και συγγραφέων μπορεί να αποδείξει την κατανόηση και το σεβασμό όλων για όλους.
 7.   Είμαστε υπέρμαχοι μιας συνεργασίας που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ή μέσω του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.
 8.   Οι ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ προτιμούνται για την ανταλλαγή δημιουργικών ιδεών.
 9.   Θέλουμε να πολεμήσουμε την απάθεια, την κοινοτυπία, τη ρηχότητα και να υποστηρίξουμε την ενεργητικότητα, τη φαντασία, την αυθεντικότητα και την έρευνα.
 10. Το κίνημα IMAGES&POETRY είναι ανοικτό στην προώθηση της ανάπτυξης του και σε επαφές με άλλες μορφές μαθητείας κα φόρμες τέχνης.

Charter Members:

AERONWY THOMAS, poet and writer

GIANPIERO ACTIS, painter – SILVANA GATTI, painter

SANDRINA PIRAS, poet -  LIDIA CHIARELLI, coordinator

Art Critic: ENZO PAPA

Photographers: PIETRO CUNAZZA – CESARE DELLAFIORE

Executive producers: LIDIA CHIARELLI – ROSALBA VACIS


contact:  immagine.poesia@gmail.com

 

Translation by Thanos Pitatzis, Greece

________________________________________________________

 

Albanian Manifesto

 

Teatri Alfa – Torino

9 Nëntor, 2007

PAMJET dhe POEZIA

Lëvizje Artistike – Letrare

 

Manifesti

 

 1. Kultura – nëpërmjet POEZISË dhe ARTIT – duhet të jetë ushqimi shpirtëror i gjeneratave të reja.

2. Poezia dhe Arti Figurativ shpiejn deri te momenti i FRYTSHMËRISË së NDËRMJEME.

3. Çdo formë e shprehjes mund të frymëzoj të tjerët: qëllimi i ynë është INTEGRIMI i tyre.

4. Nga integrimi i POEZISË dhe ARTIT FIGURATIV të inkurajuar reciprokisht mund të origjinoj një formë e re e artit, e pasur dhe më komplete.

5. Lëvizja është e hapur për artistët dhe shkrimtarët me prejardhje të ndryshme kulturore dhe gjeorgrafike.

6. INTER-AKSIONI i këtyre artistëve dhe shkrimtarëve mund të rris mirëkuptimin dhe respektin e të tjerëve.

7. Ne jemi në favour të bashkëpunimit i cili mund të arrihet nëpërmes MEDIAVE TRADICIONALE ose nëpërmjet INTERNETIT.

8. TEKNOLOGJITË E REJA do të jenë preferim në shkëmbim të ideve kreative.

9. Ne dëshirojmë të luftojmë apatinë, banalitetin, cektësinë dhe të përkrahim aktivitetin, imagjinatën, origjinalitetin dhe hulumtimin.

10. Lëvizja PAMJET DHE POEZIA është e hapur për zhvillimet e mëtejme dhe është lidhje me format tjera të artit dhe disciplinat.

Anëtarët e Kartës:

AERONWY THOMAS, poet dhe shkrimtar

GIANPIERO ACTIS, piktorë – SILVANA GATTI, piktore

SANDRINA PIRAS, poet – LIDIA CHIARELLI, koordinator

Kritik Arti: MARY GORGY, Long Island, N.Y; ENZO PAPA

Fotograf: PIETRO CUNAZZA – CESARE DELLAFIORE

Producent Ekzekutiv: LIDIA CHIARELLI – ROSALBA VACIS


kontakt: immagine.poesia@gmail.com

 

 

Translation by Basri Mekolli, Kosova

________________________________________________________

 

Chinese Manifesto

 

ALFA TEATRO – TORINO

阿尔法剧院-都灵 

2007-11-09

图像及诗歌 

艺术文学运动 

宣言

 1. 通过诗歌与艺术相结合的文化将成为新时代的精神食粮;
 2. 诗歌和具象艺术引发文化的交流;
 3. 每一种表现形式都能激发其他文艺类型:我们团队的目标是综合这些文艺形式;
 4. 通过诗歌与具象艺术的相互正面影响,一个全新的丰富而完整的艺术形式将被激发出来;
 5. 这次运动将对来自世界各地和不同文化背景的艺术家和作家全面开放;
 6. 这些互动能增进艺术家和作家的相互了解和相互尊重;
 7. 我们通过和传统媒体或网络的密切合作来支持这次活动;
 8. 新技术将成为创新思想交流的首选技术;
 9. 我们将摈弃冷漠、贫乏、肤浅,支持活跃、奇想、原创和研究;

10. 图像与诗歌运动也面临长远发展并与其他领域的艺术形式衔接;

创办人:

AERONWY THOMAS,  诗人、作家

GIANPIERO ACTIS, 画家 ;SILVANA GATTI, 画家

SANDRINA PIRAS, 诗人 -  LIDIA CHIARELLI, 合伙人

摄影师: PIETRO CUNAZZA – CESARE DELLAFIORE

制作人: LIDIA CHIARELLI – ROSALBA VACIS

地址:MARY GORGY, Long Island, N.Y

Arte Città Amica, via Rubiana 15, 10139 Torino Italy


联系方式:  immagine.poesia@gmail.com

 

毋庸置疑一幅图画能表达文字文字能赋予无声的图画以声音。”

ADEL GORGY, 长岛,纽约

 

“作为一名艺术家,我深信图画能说话,就像文字和语言能形容图画和感觉一样,创新思想是无法在竭尽全力的艺术中被锁住的。

HAZEL CASHMORE, Caithness, 苏格兰, 英国

 

Translation by Misako Chida. China - Japan

______________________________________________________

 

Arabic Manifesto

 

مسرح ألفا

9 نوفمبر 2007

صور وشعر

حركة أدبية وفنية

البيان

1-  الثقافة – من خلال الشعر والفن يجب أن تكون غذاء الروح للأجيال الجديدة.

2 – الشعر والفن الرمزي يستحضران في بعض الأوقات ابداعات معبرة.

3 – كل أسلوب في التعبير يمكن أن يلهم آخرين: هدفنا هو الأندماج.

4 – بالأندماج الشعري والفن الرمزي وبالتشجيع يمكن خلق طريقة جديدة وغنية ومتكاملة للفن.

5 – وهذه الحركة مفتوحة للكتاب والفنانين من مناطق جغرافية وخلفيات ثقافية مختلفة.

6 – ان تبادل المعرفة بين هؤلاء الكتاب والفنانين سيحسن الفهم والمعرفة المتبادلتين      واشاعة روح الأحترام بينهم.

7 – نحن نؤيد التعاون الذي سيجري على حد سواء من خلال وسائط الاعلام التقليدية أو من خلال الأنترنيت.    

8 – التقنية الجديدة هي الأفضل في تبادل الأفكار الخلاقة.

9 – نريد مكافحة اللامبالاة والتفاهة والسطحية لدعم حركة البحث والابداع والأصالة.

10 – ان حركة ” صور وشعر ” مفتوحة لمزيد من العلاقات مع التخصصات الأخرى وغيرها من أشكال التعبير الفني. 

أعضاء العمل

Charter Members:

AERONWY THOMAS, شاعر وكاتب

GIANPIERO ACTIS, رسام  – SILVANA GATTI, رسامة

SANDRINA PIRAS,  شاعر-  LIDIA CHIARELLI, منسقة

 ناقد فني: MARY GORGY, Long Island, N.Y;  ENZO PAPA

 مصورين: PIETRO CUNAZZA – CESARE DELLAFIORE

 المخرج التنفيذي: LIDIA CHIARELLI – ROSALBA VACIS

Arte Città Amica, via Rubiana 15, 10139 Torino Italy


contact:  immagine.poesia@gmail.com

 “UNDOUBTEDLY, IF AN IMAGE CAN EMBODY WORDS, WORDS CAN GIVE THE SILENT IMAGE A VOICE”

ADEL GORGY, Long Island, New York

 

“AS AN ARTIST I KNOW THAT PAINTINGS CAN SPEAK VOLUMES, JUST AS THE WRITTEN OR SPOKEN WORD CAN CONJUR A MIRIAD OF IMAGES OR SENSATIONS, UNLOCKING CREATIVITY IN BOTH ARTISTIC ENDEAVOURS”

HAZEL CASHMORE, Caithness, Scotland, UK

مما لا شك فيه اذا كانت الصورة تجسد الكلمات فالكلمات أيضا يمكن أن تعطي الصورة الصامتة صوتا.

-Adel Gorgy, Long Island, New York

كفنان أعرف أن الرسوم تستطيع النطق كما أن الكلمة المكتوبة يمكن أن تستحضر عدد لا يحصى من الصور والمشاعر. الابداع الفني موجود في كلا المحاولتين

-Hazel Cashmore, Caithness, Scotland, UK

 

Translation by Faten Al Gaseer and Hind El Ktaibi

_______________________________________________________

 

 

Welsh Manifesto


Alfa Teatro - Torino
Tachwedd 9, 2007
DELWEDDAU a BARDDONIAETH
CELFYDDYDOL - LLENYDDOL SYMUD

Y MANIFFESTO

1. DIWYLLIANT-drwy BARDDONIAETH a CELF fod yn rhaid iddo-bwyd ar gyfer y ysbryd y cenedlaethau newydd
2.
CROSS Barddoniaeth ac arwain celf ffigurol i eiliadau o ffrwythloni
3. Gall pob ffurf o fynegiant yn ysbrydoli pobl eraill: ein nod yw eu INTEGREIDDIO
4. O integreiddio BARDDONIAETH a CELF ffigurol, annog reciprocally, a gall NEWYDD cyfoethog a CWBLHEWCH FFURFLEN CELF tarddu
5. Mae'r mudiad yn agored i artistiaid ac awduron yn dod o ardaloedd daearyddol gwahanol a chefndiroedd diwylliannol
6. Gall y RHWNG-GWEITHREDU o'r artistiaid ac awduron gwella dealltwriaeth a pharch y eraill
7. Rydym yn o blaid cydweithredu a all gymryd lle drwy gyfrwng TRADDODIADOL MEDIA neu drwy RHYNGRWYD
8. bydd technolegau newydd fod yn well ganddynt yn y gyfnewid syniadau creadigol
9. Rydym yn awyddus i frwydro yn erbyn difaterwch, banality, arwynebolrwydd ac i gefnogi gweithgaredd, dychymyg, gwreiddioldeb ac ymchwil
10. Mae'r DELWEDDAU mudiad a BARDDONIAETH yn agored i ddatblygiadau pellach a chysylltiadau â disgyblaethau eraill a ffurfiau celf.
Siarter Aelodau:
Aeronwy Thomas, bardd a llenor
GIANPIERO ACTIS, arlunydd - Silvana Gatti, arlunydd
SANDRINA PIRAS, bardd - LIDIA CHIARELLI, cydlynydd
Celf Beirniaid: GORGY MARY, Ynys Hir, NY; Papa Enzo
Ffotograffwyr: CUNAZZA Pietro - Cesare DELLAFIORE
cynhyrchwyr Gweithredol: LIDIA CHIARELLI - ROSALBA VACIS
cysylltwch â: immagine.poesia @ gmail.com

_________________________________________________________

Japanese Manifesto

 

アルファ・ティアトロ - トリノ

 2007年11月9日

イメージと詩

芸術文学活動

ザ・マニフェスト

 1. 詩とアートを通じた文化とは、新しい時代の糧であるべきです。
 2. 詩と具象画を結びつけることにより、より深みのある作品を創り出します。
 3. 様々な表現方法が新しい発見へとつながります。そしてそれらを統合するのが私達の目標です。
 4. 詩と具象画を一体化することにより、斬新、且つ豊かで完璧なアートを創作することができます。
 5. 国や文化背景を問わず、どのようなアーティスト、ライターの方もこの活動に参加できます。
 6. アーティストとライターのコラボレーションにより、互いを尊重し、理解を深めることができます。
 7. 私達は元来の媒体またはインターネットを介し、コラボレーション活動を行っています。
 8. インターネットなど最新技術を用いての創作アイディアの交換を提案します。
 9. 冷たく平凡で表面的なものに惑わされず、想像力、独創性を重んじる研究や活動を支持します。

10.  イメージと詩のコラボレーションを通じて、より一層の発展を求め、新たな分野におけるアートとのつながりを持っていきたいと考えています。

チャーター・メンバー:

AERONWY THOMAS, 詩人、作家

GIANPIERO ACTIS, 画家 – SILVANA GATTI, 画家

SANDRINA PIRAS, 詩人 -  LIDIA CHIARELLI, コーディネーター

芸術評論家: MARY GORGY, Long Island, N.Y ;  ENZO PAPA

写真家: PIETRO CUNAZZA – CESARE DELLAFIORE

エグゼキュティブ・プロデューサー: LIDIA CHIARELLI – ROSALBA VACIS

Arte Città Amica, via Rubiana 15, 10139 Torino Italy


Eメール:  immagine.poesia@gmail.com

 “イメージが言葉を具体化できるなら、無論言葉は静かなイメージに声を与えることができる

ADEL GORGY, ロングアイランド, ニューヨーク 

 

芸術家として私は絵が雄弁に語るのを知っている。ちょう言葉かイメージや感覚をを呼び起こすのと同様に。芸術的試みが創造性を解き放つのである。

 

Translation by Misako Chida, Japan

________________________________________________________

 

Croatian Manifesto

 

ALFA TEATRO – Torino

9. studeni 2007.

SLIKE & POEZIJA

Umjetničko – književni pokret

MANIFEST

1. KULTURA, kroz POEZIJU i UMJETNOST, mora biti hrana za duh novih generacija

2. Poezija i figurativne umjetnosti dovode do trenutaka UNAKRSNOG OPLOĐIVANJA

3. Svaki oblik izražavanja može inspirirati druge; naš cilj je njihova INTEGRACIJA

4. Kroz integraciju POEZIJE i FIGURATIVNE UMJETNOSTI, koje se obostrano potiču, MOŽE NASTATI NOVI, BOGAT I POTPUNI OBLIK UMJETNOSTI

5. Pokret je otvoren za umjetnike i pisce koji dolaze iz različitih zemljopisnih područja i koji su različitog kulturnog nasljeđa

6. INTERAKCIJA takvih umjetnika i pisaca može poboljšati razumijevanje i poštivanje drugih

7. Zalažemo se u korist suradnje koja se može odvijati putem TRADICIONALNIH MEDIJA ili putem INTERNETA

8. NOVE TEHNOLOGIJE će se preferirati u razmjeni kreativnih ideja

9. Želimo se boriti protiv apatije, banalnosti, površnosti i za podršku aktivnosti, mašti, originalnosti i istraživanju

10. Pokret SLIKE & POEZIJA je otvoren za daljnji razvoj i veze s drugim disciplinama i oblicima umjetnosti.

Potpisnici povelje:

AERONWY THOMAS, pjesnik i pisac

GIANPIERO ACTIS, slikar – SILVANA GATTI, slikarica

SANDRINA PIRAS, pjesnikinja – LIDIA CHIARELLI, koordinator

Likovni kritičari: MARY GORGY, Long Island, NY; ENZO PAPA

Fotografi: PIETRO CUNAZZA – CESARE DELLAFIORE

Izvršni producenti: LIDIA CHIARELLI – ROSALBA VACIS


kontakt: immagine.poesia@gmail.com

 

Translation by Boris Pecigos, Croatia

_______________________________________________________


Hindi Manifesto

testohindi

 

Translation by Lalit Jain, India

______________________________________________________________

Swedish Manifesto

 

ALFA TEATRO – TORINO

November 9  2007

IMAGES&POETRY

 1. Kultur, genom poesi och konst, ger näring till den nya generationen
 2. Poesi och figurativ konst leder till ögonblick av ömsesidig befruktning.
 3. Uttryckssätten kan inspirera varandra: Vårt mål är att integrera dem.
 4. Genom integrationen av poesi och figurativ art, ömsesidig uppmuntran, kan en ny rik och komplett form av konst uppstå.
 5. Rörelsen är öppen för konstnärer och författare från olika geografiska områden och kulturella bakgrunder.
 6. Samspelet mellan dessa konstnärer och författare kan förbättra förståelsen och respekten för varandra.
 7. Vi är positiva till en samverkan som kan ske via traditionella medier eller via internet.
 8. Nya tekniker kommer att föredras vid utbyte av kreativa idéer.
 9. Vi vill bekämpa apati, banalitet, ytlighet och stödja aktivitet, fantasi, originalitet och sökande.
 10. Rörelsen ”Image&Poetry” är öppen för en fortsatt utveckling och kontakt med andra discipliner och konstformer.

Translation  by Lena Birksten, Sweden

http://www.artbreak.com/birksten1

 

_________________________________________________________

 

 


Greek Manifesto


1-Πολιτισμός διαμέσου της Ποίησης και της Τέχνης,πρέπει να αποτελέσει την τροφή του πνεύματος για τις νεότερες γενιές.
2-Η ποίηση και οι παραστατικές τέχνες μπορεί να οδηγήσουν τους δημιουργούς σε πνευματική αλληλογονιμοποίηση.
3-Κάθε φόρμα έκφρασης μπορεί να εμπνεύσει τους άλλους,στόχος μας είναι αυτή η αλληλεπίδραση.
4-Από την αλληλεπίδραση της ποίησης και των  εικαστικών τεχνών μία νέα πλούσια και ολοκληρωμένη φόρμα τέχνης είναι δυνατόν να προκύψει.
5-Το κίνημα αυτό είναι ανοιχτό σε καλλιτέχνες και συγγραφείς προερχόμενους από διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους και πολιτιστικό υπόβαθρο.
6-Η αλληλεπίδραση αυτών των καλλιτεχνών και των συγγραφέων μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση και τον σεβασμό προς τους άλλους.
7-Είμαστε θετικοί σε μια συνεργασία που μπορεί να συντελεστεί μέσα από τα παραδοσιακά μέσα η από το internet.
8-Οι νέες τεχνολογίες θα προτιμούνται για την ανταλλαγή των δημιουργικών ιδεών.
9-Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την απάθεια,την επιφανειακότητα και να υποστηρίξουμε τη δράση,την φαντασία,την πρωτοτυπία και την έρευνα.
10-Το κίνημα Μορφές και Ποίηση είναι ανοιχτό για περαιτέρω ανάπτυξη και συνδέσμους με άλλες δυνατότητες  και είδη τέχνης.

 

Translation by Fotini Hamidieli, Greece

__________________________________________________________French Manifesto 

 

ALFA TEATRO – TORINO –

le 9 novembre 2007

IMAGE&POESIE

MOUVEMENT ARTISTIQUE  LITTERAIRE

LE MANIFESTE

 1. La CULTURE – par la POESIE et l’ART - doit être la nourriture spirituelle des nouvelles générations
 2. La POESIE et les BEAUX ARTS portent à des moments de CREATIVITE CROISEE
 3. Toute forme d’expression peut en inspirer d’autres: notre but est leur INTEGRATION
 4. De l’intégration de la POESIE et des BEAUX ARTS, sollicitées réciproquement, peut voir le jour une NOUVELLE FORME D’ART, riche et complète
 5. Le mouvement est ouvert à des artistes et écrivains provenant d’horizons et cultures même profondément différents
 6. L’INTERACTION de ces écrivains et artistes peut porter à une meilleure connaissance, compréhension, donc au respect de l’AUTRE
 7. Nous sommes en faveur d’une COLLABORATION, qui pourra se faire soit par les MEDIA TRADITIONNELS, soit par internet
 8. On privilégiera en tous cas les NOUVELLES TECHNOLOGIES dans l’échange d’idées créatives pour innover
 9. Nous voulons combattre l’apathie, la banalité et la superficialité pour affirmer l’activité, l’invention, l’originalité, la recherche
 10.  Le mouvement IMAGE & POESIE est ouvert à d’ultérieurs développements et liaisons avec d’autres disciplines et avec d’autres formes d’art et d’expression

Membres fondateurs:

AERONWY THOMAS, poet and writer

GIANPIERO ACTIS, peintre – SILVANA GATTI, peintre

SANDRINA PIRAS, poète – LIDIA CHIARELLI, coordonnatrice

Critiques d’art: MARY GORGY, Long Island, N.Y; ENZO PAPA

Photographes: PIETRO CUNAZZA - CESARE DELLAFIORE

Producteurs exécutifs: LIDIA CHIARELLI - ROSALBA VACIS

 

Translation by Roberto Laguzzi, France - Italy

 

________________________________________________________


Philippine Manifesto

 

ALFA TEATRO - Torino
 9 Nobyembre 2007
Mga imahe at mga tula
Maarte - pampanitikan kilusan
ANG Manipesto

1. Kultura-sa pamamagitan ng tula at ART-dapat na pagkain para sa mga espiritu ng mga bagong henerasyon
2. Poetry at simbolismo ng sining humantong sa mga sandali ng CROSS pagpapabunga
3. Ang bawat uri ng pagpapahayag ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba: ang aming layunin ay ang kanilang pagsasama-sama
4. Mula sa pagsasama-sama ng mga tula at simbolismo ng ART, katumbas hinihikayat, isang BAGONG mayaman at KUMPLETO FORM NG ART ay maaaring manggaling
5. Ang kilusan ay bukas para sa artists at manunulat na mula sa iba't-ibang mga heograpikal na lugar at kultura pinagmulan
6. Ang Inter-ACTION ng mga artists at manunulat na maaaring mapahusay ang pag-unawa at ang paggalang sa iba
7. Kami ay sa pabor ng isang pakikipagtulungan na kung saan ay maaaring umabot ng lugar sa pamamagitan ng tradisyonal na media o sa pamamagitan ng INTERNET
8. Mga bagong teknolohiya ay ginustong sa palitan ng malikhaing mga ideya
9. nais namin upang labanan ang kawalang-pagpapahalaga, pagkakaraniwan, superficiality at suporta sa aktibidad, imahinasyon, pagka-orihinal at pananaliksik
10. Ang kilusan ng mga imahe at mga tula ay bukas para sa karagdagang developments at mga link sa iba pang mga disiplina at sining form.
Charter Mga Miyembro:
AERONWY Thomas, makata at manunulat
GIANPIERO ACTIS, pintor - Silvana GATTI, pintor ng bahay
SANDRINA PIRAS, makata - Lidia CHIARELLI, tagapag-ugnay
Art Critics: MARY GORGY, Long Island, NY; Enzo Papa
Potograpo: Pietro CUNAZZA - Cesare DELLAFIORE
Executive producer: Lidia CHIARELLI - ROSALBA VACIS
_______________________________________________________________

 

Korean Manifesto

 

ALFA TEATRO - 토리노
2007 11 9
이미지 및시
예술 - 문학 MOVEMENT
선언문


1.
문화 시와 예술 - 새로운 세대의 영혼을 위하여 음식을 통해 여야합니다
2. 순간에 비유 미술 단서가 수정을 건너
3. 표현의 형태는 다른 사람들에게 영감을 있습니다 : 우리의 목표는 그들의 통합입니다
4. 시와 비유 예술의 통합에서 서로, 새로운 리치와 완벽한 형태 미술의 발원지 수있다 격려
5. 운동은 예술가와 작가들이 서로 다른 지리적 영역과 문화적 배경에서오고 열려
6. 이들 예술가와 작가의 상호 동작과 다른 사람의 존경 대한 이해를 향상시킬 있습니다
7. 우리는 전통적인 미디어 또는 인터넷을 통해를 통해 자리를 차지할 수있는 협력 선호하는 이유
8. 새로운 기술은 창의적인 아이디어의 교환에서 원하는 것입니다
9. 우리는 무관심, 진부함, 천박하고, 상상력, 독창성과 연구 활동을 지원을 위해 싸우고 싶어
10. 이동시 이미지 추가 개발 다른 학문과 예술 형태와 링크를 열려 있습니다.
차터 회원 :
AERONWY
토마스, 시인이자 작가
GIANPIERO ACTIS,
화가 - SILVANA GATTI, 화가
SANDRINA PIRAS,
시인 - LIDIA CHIARELLI, 조정자
미술 비평가 : 메리 GORGY, 롱아일랜드, 뉴욕; 엔조 PAPA
사진 작가 : 피에트로의CUNAZZA - 체사레 DELLAFIORE
이그 티브 프로듀서 : LIDIA CHIARELLI - ROSALBA VACIS
연락처 : immagine.poesia @ gmail.com

 

______________________________________________________________

 

Malayan Manifesto

 

 ALFA Teatro - Torino
9 November 2007
GAMBAR & PUISI
Artistik - sastera GERAKAN
Manifesto

1. BUDAYA-melalui-PUISI dan ART harus makanan untuk semangat generasi baru
2. Puisi dan memimpin seni figuratif untuk saat-saat CROSS Pemupukan
3. Setiap bentuk ekspresi boleh menginspirasi orang lain: Matlamat kami adalah mereka INTEGRASI
4. Dari integrasi PUISI dan ART kiasan, saling mendorong, sebuah KAYA BARU DAN LENGKAP BERUPA ART dapat berasal
5. Gerakan ini terbuka untuk seniman dan penulis yang datang dari daerah geografi yang berbeza dan latar belakang budaya
6. The INTER-TINDAKAN dari seniman dan penulis dapat meningkatkan pemahaman dan rasa hormat dari yang lain
7. Kami menyokong kerjasama yang boleh dilakukan melalui MEDIA TRADISIONAL atau melalui INTERNET
8. TEKNOLOGI BARU akan lebih disukai dalam pertukaran idea-idea kreatif
9. Kami ingin berjuang apatis, banalitas, kedangkalan dan untuk menyokong aktiviti, imajinasi, Orisinalitas dan penyelidikan
10. GAMBAR & PUISI Gerakan ini terbuka untuk perkembangan lebih lanjut dan hubungan dengan disiplin lain dan bentuk-bentuk seni.
Piagam Members:
AERONWY THOMAS, penyair dan penulis
GIANPIERO ACTIS, pelukis - Silvana Gatti, pelukis
Sandrina PIRAS, penyair - Lidia CHIARELLI, penyelaras
Seni Critics: GORGY MARY, Long Island, NY; PAPA Enzo
Fotografer: CUNAZZA Pietro - Cesare DELLAFIORE
Eksekutif penerbit: Lidia CHIARELLI - Rosalba VACIS
hubungi: immagine.poesia @ gmail.com

______________________________________________________________

 

Vietnamese Manifesto

 

ALFA Teatro - Torino
 09 Tháng Mười Một 2007
HÌNH ẢNH & Thơ
Nghệ thuật - Trào lưu
Tuyên ngôn của

1. VĂN HÓA-qua thơ và ART-phải được thực phẩm cho tinh thần của các thế hệ mới
2. Thơ ca và nghệ thuật tượng trưng dẫn đến các khoảnh khắc CROSS thụ tinh
3. Mỗi hình thức biểu hiện có thể truyền cảm hứng cho người khác: Mục đích của chúng tôi là hội nhập của họ
4. Từ sự tích hợp của thi ca và tượng trưng ART, reciprocally khuyến khích, phong phú và một NEW COMPLETE FORM OF ART có thể có nguồn gốc
5. Phong trào được mở cho các nghệ sĩ và nhà văn đến từ các khu vực địa lý khác nhau và nền văn hóa
6. Các ACTION INTER-của các nghệ sĩ và nhà văn có thể cải thiện sự hiểu biết và tôn trọng của người khác
7.
Chúng tôi đang trong lợi của một sự hợp tác đó có thể xảy ra thông qua truyền thống MEDIA hoặc thông qua Internet
8. CÔNG NGHỆ MỚI sẽ được ưa thích trong việc trao đổi các ý tưởng sáng tạo
9. Chúng tôi muốn chống lại sự thờ ơ, thường tình, nông cạn và để hỗ trợ hoạt động, trí tưởng tượng, độc đáo và nghiên cứu
10. Các phong trào HÌNH ẢNH & thơ là mở để phát triển hơn nữa và liên kết với các ngành khác và các hình thức nghệ thuật.
Điều lệ thành viên:
AERONWY THOMAS, nhà thơ và nhà văn
GIANPIERO ACTIS, họa sĩ - Silvana GATTI, họa sĩ
SANDRINA PIRAS, nhà thơ - Lidia CHIARELLI, điều phối viên
Nghệ thuật phê bình: MARY GORGY, Long Island, NY; Enzo Papa
Nhiếp ảnh gia: Pietro CUNAZZA - Cesare DELLAFIORE
Điều hành sản xuất: Lidia CHIARELLI - Rosalba VACIS
_________________________________________________________

Danish Manifesto

 

ALFA Teatro - TORINO
November 9, 2007
Billeder & POETRY
KUNSTNERISK - litterære Bevægelse
Manifest


1. KULTUR-through poesi og ART-skal føde for ånden i de nye generationer
2. Poesi og figurativ kunst føre til øjeblikke CROSS befrugtning
3. Hver form af udtryk som kan inspirere andre: Vores mål er deres INTEGRATION
4. Fra integration af poesi og figurativ kunst, gensidigt tilskyndes, en NY RICH og fuldstændig form af kunst kan stamme
5. Bevægelsen er åben for kunstnere og forfattere, der kommer fra forskellige geografiske områder og kulturelle baggrunde
6. Sammenspillet af disse kunstnere og forfattere kan forbedre forståelsen og respekten for de andre
7.
Vi går ind for et samarbejde, som kan finde sted via traditionelle medier eller via internettet
8.
Nye teknologier vil blive foretrukket i udvekslingen af kreative ideer
9. Vi ønsker at bekæmpe apati, banalitet, overfladiskhed og støtte aktiviteter, fantasi, originalitet og forskning
10. Bevægelsen IMAGES & POETRY er åben for yderligere udvikling og forbindelser med andre fag og kunstarter.
Charter Medlemmer:
AERONWY THOMAS, digter og forfatter
GIANPIERO Actis, maler - Silvana Gatti, maler
SANDRINA PIRAS, digter - Lidia CHIARELLI, koordinator
Art Critics: MARY GORGY, Long Island, NY, ENZO PAPA
Fotografer: PIETRO CUNAZZA - Cesare DELLAFIORE
Executive producer: Lidia CHIARELLI - Rosalba VACIS
kontakt: immagine.poesia @ gmail.com

 

Translation by Camelia Elias, Denmark

______________________________________________________________________________

Latvian Manifesto

 1. Kultūra caur poēsiju un mākslu var būt kā ēdiens priekš jauno paaudžu gara.
 2. Poēsija un grafiskā māksla noved pie kopējās attistības.
 3. Jebkura no izteikmju formām var iedvesmot citus: mūsu mērķis ir viņu saliedēšana.
 4. Poēsijas un tēlotāj mākslas apvienība kopēji mudina jaunu bagātu un pabeigtu mākslas formu, kura var parādīties.
 5. Ši straume ir atvērta priekš māksliniekiem, rakstītājiem, kuri nāk no citām geogrāfiskām jomām un citām kulturālām nosliecēm.
 6. Šo mākslinieku un rakstītāju darbība var uzlabot saprašanu un radīt cienu pret citiem.
 7. Mēs gūstam labumu no sadarbības kas ieņem vietu mēdijos vai caur internetu.
 8. Jaunām tehnologijam ir privilēgija – apmaiņa ar kreatīvām idejām.
 9. Mēs gribam uzveikt apātiju, banalitati, paviršību, lai atbalstītu aktivitāti, iztēli, originalitāti un uzpēti.

 

10. Attēlu un poēsijas virzība ir atvērta nakošajām attīstībām un saistībām ar citām

 

disciplīnām un citām mākslas formām.

 

Charters biedri:

 

AERONWY THOMAS, dzejnieks un rakstītājs.

 

GIANPIERO ACTIS, gleznotājs.

 

SILVANA GATTI, gleznotājs.

 

SANDRINA PIRAS, dzejnieks.

 

LIDIA CHIARELLI, coordinators.

 

Mākslas kritiķis: ENZO PAPA (Turin), MARY GORGI (Long Island, New York).

 

(translation by Nadezda Krivohizina, Latvia)

 

_______________________________________________________

 

Georgian Manifesto

 

     ALPHA თეატრი, ტურინი     9 ნოემბერი, 2007წელი.           

    სახვითი ხელოვნებ და  პოეზი

        მხატვრულ –ლიტერატური მოძრაობა

მანიფესტი

1. კულტურა - პოეზიის და სახვითი ხელოვნების ურთიერთშერწყმის მეშვეობით,  უნდა გახდეს  სულიერი საზრდო ახალი თაობებიათვის.

2. პოეზია და სახვითი ხელოვნებ  უფრო მეტად წარმოაჩენს ერთმანეთს.

 3. გამოხატვის ნებისმიერი  ფორმა  წარმოშობს სხვა ფორმებს .ჩვენი მიზანი მათი შერწყმა და თანაარსებობა.

4.  პოეზიასა და სახვითი ხელოვნების  შერწყმით,ურთიერთმხარდაჭერით, შესაძლებელია შექმნა ახალი ნაყოფიერი და სრულყოფილი ფორმები 

ხელოვნებაში.

5.  ჩვენი მოძრაობა ღიაა თანამშრობლობისთვის მსოფლიოს ყველა რეგიონი სხვადასხვა  კულტურული    ტრადიციების მქონე, ლიტერატორთა და სახვითი ხელოვნების მოღვაწეთათვის.

6.  მხატვრების და მწერლების ურთიერთობათა განვითარება უფრო გაამყარებს, ხელ შეუწყო  ურთიერთობების გაღრმავებას.

7. ჩვენი    კომუნიკაცია, ურთიერთობა განხორციელდება მასობრივი მედია საშუალბებითა და ინტერნეტი მეშვეობით,   

  8. შემოქმედებითი  კრეატიულ იდეათა  გაცვლით  წინა პლანზე წამოიწევს  და უპირატესობა მიენიჭება ახალი ტექნოლოგიებს.

9. ჩვენ ცდბ  დავძლიოთ აპათია, ბანალურობა  და ზედაპირულობა მხარს   უჭერთ  აქტიურობა, წარმოსახვა, ორიგინალურობა და მუდმივად ახლის შემობმედებით ძიებას.    

10. მოძრაობა სახვითი ხელოვნება და პოეზია ღია  ინფორმაციათა   გაცვლისა და შემდგომი შემოქმდებითი კონტაქტება და ინიციატივებისათვის . მზად   არის მონაწილეობა მიიღოს   ხელოვნებაში სხვა ახალი მიმართულებები და მიმდინარეობების   დარგების  განვითარებასა და  დანერგვის საქმეში.

დამფუძნებლები: 

ეროვნი თომასი  - პოეტი, მწერალი;

ჯანპიერო აქტისი - მხატვარი; სილვანა გატი - მხატვარი;

სანდრინა  პირასი - პოეტი;

ენცო პეპა –ხელოვნებადმცოდნე .

ლიდია კიარელი, როზაბელა ვაჩისი -  იდეოლოგი და მოძრაობა კოორდინატორი,.

ცეზარე დელაფორე,პეტრო კუნაცა - ფოტოგრაფები

 

 

________________________________________________

Italian Manifesto

 

ALFA TEATRO – TORINO –

9 novembre 2007

IMMAGINE  &  POESIA

Movimento artistico letterario

IL MANIFESTO

 1. La  CULTURA  – attraverso la POESIA e l’ARTE – deve essere il nutrimento spirituale delle nuove generazioni
 2. La POESIA e l’ARTE FIGURATIVA portano a momenti di CREATIVITA’ INCROCIATA
 3. Ogni forma di espressione può ispirarne altre: il nostro scopo è la loro INTEGRAZIONE
 4. Dall’integrazione di POESIA e ARTE FIGURATIVA, reciprocamente sollecitate, può avere origine una NUOVA FORMA D’ARTE, ricca e completa.
 5. Il movimento è aperto a scrittori ed artisti provenienti da aree geografiche e culturali anche profondamente diverse
 6. L’INTERAZIONE di questi scrittori ed artisti porterà ad una migliore conoscenza, comprensione, dunque rispetto dell’ALTRO
 7. Siamo a favore di una COLLABORAZIONE che potrà avvenire sia attraverso i  MEDIA TRADIZIONALI, sia attraverso il WEB
 8. Le NUOVE TECNOLOGIE saranno comunque privilegiate nello scambio di idee e spunti creativi
 9. Vogliamo combattere l’apatia, la banalità e la superficialità per affermare l’attività, l’inventiva, l’originalità, la ricerca

10.  Il movimento IMMAGINE & POESIA è aperto ad ulteriori sviluppi e collegamenti con altre discipline e altre forme artistico-espressive

AERONWY THOMAS, poet and writer

GIANPIERO ACTIS, pittore – SILVANA GATTI, pittrice

SANDRINA PIRAS, poetessa – LIDIA CHIARELLI, coordinatrice

Collaborazione critica: MARY GORGY, Long Island, N.Y;  ENZO PAPA

Fotografi ufficiali: PIETRO CUNAZZA – CESARE DELLAFIORE

Executive producers: LIDIA CHIARELLI – ROSALBA VACISimmagine.poesia@gmail.com

 

Translation by Lidia Chiarelli, Italy


 “UNDOUBTEDLY, IF AN IMAGE CAN EMBODY WORDS, WORDS CAN GIVE THE SILENT IMAGE A VOICE.

 THE WORLD OF IMMAGINE&POESIA EXPANDS THE MEANING OF THE WORDS AND CELEBRATES THE IMAGE TO GIVE THEM, TOGETHER, A NEW SIGNIFICANCE”

ADEL GORGY, Long Island, New York

AS AN ARTIST I KNOW THAT PAINTINGS CAN SPEAK VOLUMES, JUST AS THE WRITTEN OR SPOKEN WORD CAN CONJUR A MIRIAD OF IMAGES OR SENSATIONS, UNLOCKING CREATIVITY IN BOTH ARTISTIC ENDEAVOURS

HAZEL CASHMORE, Caithness, Scotland, UK

THE WHOLE CONCEPT IS A WONDERFUL AND NOVEL IDEA OF PRESENTING SUCH INSPIRING WORKS OF ART AND POETRY TOGETHER

DORANNE ALDEN, Malta